Menyöversikt

För att använda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan på TV-skärmen.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Audio

Surr.Parameter

Justerar surroundljudparametrar.

Restorer

Ökar låg- och högfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, för att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.

Audio Delay

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

Volume

Ställ in volyminställningar.

Room EQ

Väljer om du vill använda den equalizern eller inte.

Video

HDMI Audio Out

Välj målkomponent för HDMI-ljud.

HDMI PassThrough

Väljer hur den här enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgången i standby-läge.

Pass Source

Väljer HDMI-anslutningen som tar emot HDMI-signaler när den är i standby.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Inputs

Input Assign

Byter ingångsanslutningstilldelning.

Source Level

Justerar uppspelningsnivån för ljudingången.

Input Select

Ställer in ljudingångsläge och avkodningsläge.

Speakers

Auto Setup

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt.

Manual Setup

Gör högtalarinställningarna manuellt eller ändra Auto Setup.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

General

Language

Ändrar språket för TV-skärmen.

ECO

Konfigurerar de energisparande funktionerna ECO Mode och automatisk standby.

BluetoothStandby

Väljer om enheten ska startas när en Bluetooth-enhet används.

Front Display

Inställningar för enhetens display anges.

Firmware

Uppdatera den här enhetens mjukvara.

Setup Lock

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

Setup Assistant

Begin Setup...

Gör grundläggande installation/anslutningar/inställningar från början enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Sidan 7 i den medföljande “snabbstartsguiden”

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp