Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen.

“Auto Standby” är valt. “Auto Standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Auto Standby” ska “Auto Standby” i menyn väljas till “Off”.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen.

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss nätkabeln och åtgärda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och återanslut sedan ledaren.

Sänk volymen och slå på strömmen igen.

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i en 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Inget visas på enhetens display

Tryck på DIMMER-knappen på den här enheten eller på fjärrkontrollen för att välja skärmens ljusstyrka till annat än “Av”.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar.

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Justera volymen.

Avaktivera ljuddämpningen.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.

Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller SUBWOOFER-anslutningen.

Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Förväntat ljud hörs inte

Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av “Limit” på menyn.

Lämplig volymkorrigeringsbehandling utförs beroende på ingående ljudformat och inställningar, och det är därför inte säkert att volymen når upp till sin övre gräns.

Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna.

För att mata ut HDMI-ljud från högtalarna ska “HDMI Audio Out” ställas in på “AVR” på menyn. Ställ in på “TV” för att ljudet ska höras från TV: n.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna.

Kontrollera att något annat än “None” har ställts in i “Speaker Config.” på menyn.

Ljudet hörs endast från fronthögtalarna och subwoofern när ljudläget är “Stereo” eller “Virtual”.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

Ställ “Speaker Config.” – “Subwoofer” i menyn på “Yes”.

När “Speaker Config.” - “Front” i menyn är inställt på “Large” och beroende på ingångssignal och ljudläge är det inte säkert att något ljud hörs från subwoofern.

När ingen ljudsignal för subwoofer (LFE) ingår ibland ingångssignalerna är det inte säkert att ljudet hörs från subwoofern.

Du kan ställa in så att ljudet alltid hörs från subwoofern genom att ställa in “Subwoofer Mode” på “LFE+Main”.

Kontrollera att inställningen för den digitala utgången på den anslutna enheten är “DTS”.

Ställ in “Decode Mode” på “Auto” eller “DTS” i menyn.

Utför HDMI-anslutningar.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. “PCM” är standardinställning på vissa enheter.

Den kan inte väljas när “None” är inställt för “Speaker Config.” - “Center” och “Surround”.

Dolby PL 2-Roman Numeral eller DTS Neo:6 kan inte väljas när du lyssnar i hörlurar.

Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingsfrekvens =44,1/48 kHz) matas in. För uppspelning av flerkanalssignaler som Dolby Digital eller DTS surround kan inte “Restorer” användas.

Byt till ett annat ljudläge än “Direct”.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Ändra riktning eller plats för antennen.

Använd en utomhusantenn.

Avskilj antennen från andra anslutningskablar.

Sänk volymen.

Ställ “Off” på ECO Mode. När “On” eller “Auto” är ställt på ECO Mode kan ljudet bli förvrängt när uppspelningsvolymen är för hög.

Ingen bild visas på TV:n

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Se till så att ingångsinställningarna överensstämmer med ingången för TV:n som är ansluten till denna enhet.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Kontrollera inställningen för videoingångsanslutningen.

Kontrollera att spelarens upplösning motsvarar TV:ns.

Kontrollera om TV: n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP matas inte videobilden ut korrekt.

Används endast uppspelningsenheter och TV som är kompatibel med HDCP 2.2 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2.

För att uppleva 4K-innehåll eller innehåll som är copyrightskyddat genom HDCP 2.2 ska du ansluta enheten till HDMI- 3, HDMI 4- eller HDMI 5-ingångsanslutningen.

För vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna på rätt sätt vid DVI-D-anslutning på grund av kopieringsskydd (HDCP).

Filmen som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn om menyn används under uppspelning av en av följande videosignaler.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Vissa bilder med 4K-upplösning
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3

Menyskärmen visas inte på TV:n

Menyskärmen visas endast på den här enheten och en TV som är ansluten med en HDMI-kabel. Om enheten och TV:n är anslutna via en annan videoutgång visas funktionerna på enhetens display när du använder enheten.

När en 2D-video konverteras till en 3D-video på TV:n visas inte menyskärmen och statusinformationen på rätt sätt.

USB-minnesenheter kan inte spelas

Apparaten kan inte detektera USB-minnesenheten. Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen.

Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USBminnesenheten direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Den här enheten kan visa filer på maximalt 16 mapplager och upp till 999 filer (mappar). Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

USB-porten på den här enheten stödjer inte uppspelning från iOS-enheter. Anslut med Bluetooth.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Okomprimerade FLAC 96 kHz/24-bitars filer och filer med låg komprimering kan inte spelas upp av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Filnamn på en USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas används. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “. (punkt)”.

Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Återanslut till Bluetooth-enheten.

Tillbaka upp