Ställa in statuslampans ljusstyrka

Välj “Statusljus”.
Justera ljusstyrkan uppåt eller neråt eller ställ reglaget på läget AV för att helt inaktivera statuslampan.

Tillbaka upp