Av

For å slå strømmen til enheten helt av må du sette strømbryteren på bakpanelet til OFF (av).

tilbake til toppen