Varemerker

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke tilhørende DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.

Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper.

tilbake til toppen