Format TV

Format sygnału wyjściowego video ustaw tak, aby mógł być on wyprowadzany na używany odbiornik TV.

Format

PAL
(Domyślne):

Format wyjściowy PAL.

NTSC:

Format wyjściowy NTSC.

Parametr “Format” można również ustawić za pomocą poniższej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawień ekran menu nie będzie wyświetlany. Zmień ustawienia, kierując się informacjami na wyświetlaczu.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie TUNE + oraz MODE w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:<PAL>”.

Przyciskami TUNE + lub TUNE – na amplitunerze wybierz format sygnału wideo.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk STATUS na amplitunerze.
UWAGA

Jeżeli zostanie ustawiony format inny niż format video podłączonego odbiornika TV, to obraz nie będzie wyświetlany prawidłowo.

powrót do góry