Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli wskazania wyświetlacza nie są normalne lub, gdy działanie urządzenia jest inne niż to powinno wynikać z przeprowadzanych czynności, to konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Po przełączeniu urządzenia w tryb czuwania.
Naciśnij przycisk zasilania ( Power Button ), naciskając jednocześnie shirosankaku-Reverse i SOURCE na urządzeniu.

Na wyświetlaczu pojawi się “Initialized”.

Jeżeli w kroku 2 wskazanie “Initialized” nie zostanie wyświetlone, to zacznij wszystko od początku od czynności 1.

UWAGA

Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień zajmuje około 90 sekund. Wyłączając zasilanie, nie odłączaj wtyczki zasilania przez około 90 sekund po wyświetleniu komunikatu “Initialized”.

powrót do góry