Rozwiązywanie problemów

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź przyczyny wymienione w poniższej tabeli.

Jeżeli żadna z wymienionych przyczyn nie ma miejsca, może to oznaczać uszkodzenie urządzenia. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zasilanie nie włącza się / jest wyłączone

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie.

“Automatyczny stan wstrzymania” jest ustawiony. Tryb “Automatyczny stan wstrzymania” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Automatyczny stan wstrzymania”, ustaw “Automatyczny stan wstrzymania” w menu na “Wyłącz”.

Migocze dioda LED

Usterka obwodu urządzenia. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania

Baterie są zużyte. Wymień na nowe.

Używaj pilota z odległości nie większej niż 7 metrów od urządzenia i ustaw pilot pod kątem do 30° lub mniejszym.

Usuń przedmioty znajdujące się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Ułóż baterie prawidłowo wewnątrz pilota zgodnie z oznaczeniami Thread-Plus oraz Tread-Minus .

Czujnik pilota zdalnego sterowania oświetlony jest silnym światłem (bezpośrednie światło słoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesuń pilota w miejsce, gdzie nie będzie bezpośrednio oświetlony silnym światłem.

W przypadku korzystania z urządzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urządzenia może nie działać poprawnie z powodu efektów komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami (np. między telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku należy zmienić orientację urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową 3D, aby nie zakłócała ona działania pilota zdalnego sterowania niniejszego urządzenia.

Brak jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu amplitunera

Naciśnij przycisk DIMMER na pilocie i zmień ustawienie opcji na inne niż OFF.

Brak dźwięku

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Dźwięk jest przerywany lub występuje szum

Do przerw w odtwarzaniu może dochodzić na skutek niskiej szybkości transferu urządzenia USB.

Prędkość komunikacji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obciążona.

Podczas rozmowy należy zachować odległość przynajmniej 20 cm pomiędzy urządzeniem iPhone a niniejszym urządzeniem.

Jeśli praca pobliskich urządzeń powoduje zacinanie się odtwarzania z powodu zakłóceń elektromagnetycznych, wybierz połączenie przewodowe LAN.

W zależności od środowiska bezprzewodowej sieci LAN dźwięk odtwarzania może być przerywany szczególnie podczas odtwarzania dużych plików muzycznych. W taki razie należy użyć przewodowej sieci LAN.

Nie można odtwarzać z urządzenia iPod

W przypadku korzystania z urządzenia iPod podłączonego do portu USB niektóre konfiguracje urządzenia iPod nie są obsługiwane.

Urządzenie iPod może nie zostać wykryte w przypadku podłączenia go za pomocą kabla USB innego niż oryginalny. Użyj oryginalnego kabla USB.

Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie są podłączone do tej samej sieci (LAN). Podłącz je do tej samej sieci LAN co amplituner.

Oprogramowanie wewnętrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcją AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne do najnowszej wersji.

Nie włączono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikonę AirPlay Triangle-waku w iTunes lub urządzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz amplituner.

Zamknij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a następnie uruchom ponownie za pomocą AirPlay.

Pewne czynniki zewnętrzne mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Zmodyfikuj środowisko sieciowe za pomocą odpowiednich środków zaradczych, takich jak skrócenie odległości od bezprzewodowego punktu dostępu LAN.

Nie można odtwarzać z urządzeń pamięci masowej USB

System nie rozpoznaje pamięci masowej USB. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie pamięci masowej USB.

Obsługiwane są urządzenia USB klasy pamięci masowej oraz zgodne z MTP.

Amplituner nie obsługuje połączenia za pomocą koncentratora USB. Podłącz pamięć USB bezpośrednio do portu USB.

Pamięć masowa USB musi być sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32.

Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB nie są rozpoznawane. W przypadku korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB, wymagającego zasilania przez zasilacz sieciowy, należy korzystać z zasilacza dołączonego do dysku.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner.

Urządzenie może wyświetlić strukturę plików składającą się maksymalnie z 8 poziomów i łącznie 5000 podfolderów oraz plików. W razie potrzeby zmień strukturę plików w urządzeniu pamięci USB.

Jeśli na urządzeniu pamięci USB znajduje się kilka partycji, wyświetlane są wyłącznie pliki z pierwszej partycji.

Format pliku nie jest obsługiwany przez amplituner. Sprawdź, jakie formaty plików są obsługiwane przez amplituner.

Próbujesz odtworzyć plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki, których odtwarzanie zostało zablokowane metodami ochrony praw autorskich nie będą odtwarzane.

Nazwy plików z iPoda/urządzenia pamięci USB nie są prawidłowo wyświetlane

Używane są znaki, które nie mogą zostać wyświetlone. Nie jest to usterką. Znaki, których nie można wyświetlić zastąpione zostaną symbolem “.”(kropka).

Nie można odtwarzać radia internetowego

Przewód LAN nie został prawidłowo podłączony lub nastąpiło odłączenie od sieci. Sprawdź status podłączenia.

Format radia internetowego nie jest obsługiwany przez amplituner. Urządzenie może odtwarzać takie formaty jak MP3, WMA oraz AAC.

W routerze włączona jest funkcja zapory. Sprawdź ustawienia zapory.

Niewłaściwie ustawiono adres IP.

Sprawdź, czy router jest włączony.

Aby uzyskać adres IP automatycznie, włącz funkcję serwera DHCP na routerze. Ustaw również ustawienie “DHCP” w urządzeniu na “Włącz”.

Aby ręcznie skonfigurować adres IP, ustaw w amplitunerze adres IP i serwer proxy.

Niektóre rozgłośnie radiowe mają przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dźwięku. Odczekaj chwilę i wybierz tę samą stację lub wybierz inną stację radiową.

Stacja radiowa aktualnie nie działa. Zaprogramuj działające stacje radiowe.

Wybrana stacja radiowa nie działa. Wybierz działającą stację radiową.

Nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera lub serwera NAS

Pliki zapisane zostały w formacie nie obsługiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim formacie.

Próbujesz odtworzyć plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki, których odtwarzanie zostało zablokowane metodami ochrony praw autorskich nie będą odtwarzane.

Złącza USB urządzenia nie można używać do podłączania komputera.

Ustawienia udostępniania multimediów są nieprawidłowe. Zmień ustawienia udostępniania multimediów, aby urządzenie mogło uzyskać dostęp do folderów na komputerze.

Zadziałało oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdź ustawienia (firewall) w komputerze lub routerze.

Komputer nie został włączony. Włącz zasilanie.

Serwer nie działa. Uaktywnij serwer.

Ustawiono nieprawidłowy adres IP. Sprawdź ustawienia adresu IP.

Nawet w przypadku podłączenia komputera do portu USB amplitunera nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera. Podłącz komputer lub do amplitunera poprzez sieć LAN.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner.

Jeżeli używane urządzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, włącz funkcję serwera DLNA w ustawieniach urządzenia NAS.

Jeżeli używane urządzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, użyj komputera do odtwarzania muzyki. Skonfiguruj funkcję udostępniania multimediów w programie Windows Media Player i dodaj urządzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

Jeżeli połączenie jest zastrzeżone, ustaw urządzenie audio jako urządzenie docelowe połączenia.

Nie można nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi

Nieprawidłowe ustawienia nazwy sieciowej i hasła (WEP itp.). Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegółami ustawień tego urządzenia.

Zmniejsz odległość między bezprzewodowym punktem dostępu bezprzewodowej sieci LAN a tym urządzeniem, usuń wszystkie przeszkody i upewnij się, że obydwa urządzenia “widzą się”, następnie ponów próbę nawiązania połączenia. Kuchenka mikrofalowa i inne punkty dostępu powinny znajdować się jak najdalej.

Sprawdź zasilanie routera.

Urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11b/g/n.

Skonfiguruj ustawienia kanału punktu dostępowego tak, aby był on inny niż kanały używane przez inne sieci.

Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN).

Sprawdź, czy w routerze jest włączony tryb WPS.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi CONNECT na tym urządzeniu przez około 3 sekundy w ciągu 2 minut od naciśnięcia przycisku na routerze.

Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Przed nawiązaniem połączenia ustaw typ szyfrowania na “Brak”, “WPA-PSK (AES)” lub “WPA2-PSK (AES)”.

Jeśli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie można nawiązać połączenia za pomocą przycisku Wi-Fi CONNECT/WPS. W takim wypadku użyj metody “Autoskanowanie” lub “Ręczny”.

Uaktualnij oprogramowanie urządzeń iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wersji.

powrót do góry