Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

När enheten är i standby-läge.
Tryck på den här enhetens strömbrytare ( Power Button ) samtidigt som du trycker på både shirosankaku-Reverse och SOURCE.

“Initialized” visas på skärmen.

Börja om från steg 1 om “Initialized” inte blinkar i steg 2.

OBSERVERA

Det tar ungefär 90 sekunder innan alla inställningarna återställts till standardinställningarna. När du stänger av strömmen ska du inte koppla ur strömkabeln under ungefär 90 sekunder efter att “Initialized” visas.

Tillbaka upp