Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu firmware dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowania firmware i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia dla aktualizacji.

Spr.aktualizacje

Można sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego.

Oprogramowanie firmware można aktualizować, jeżeli dostępna jest aktualizacja oprogramowania firmware.

Aktual.teraz:

Wykonaj proces uaktualnienia. Po rozpoczęciu aktualizacji ekran menu zostanie wyłączony. Podczas aktualizacji na ekranie wyświetlany jest jej postęp.

Aktual.póź.:

Aktualizuj później.

Urządzenie automatycznie ponawia próbę aktualizacji, jeśli aktualizacja nie powiedzie się. Jeśli wciąż nie można wykonać aktualizacji, na ekranie pojawi się wiadomość “Update Error”. Więcej informacji o komunikatach o błędach aktualizacji, patrz Rozwiązywanie problemówlinkKomunikaty o błędach aktualizacji/uaktualnienialink.link
Sprawdź warunki odpowiednio do komunikatu i ponów próbę aktualizacji.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualiz.” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Auto-aktualiz.

Aktywuje funkcję Automatyczne aktualizacje pozwalającą na automatyczne pobieranie przyszłych aktualizacji i ich instalowanie, gdy urządzenie pozostaje w trybie gotowości.

Auto-aktualiz.

W trybie gotowości urządzenie automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmware do najnowszej dostępnej wersji.

Włącz:

Włącza funkcję Automatyczne aktualizacje.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza funkcję Automatyczne aktualizacje.

Strefa czasowa

Zmień strefę czasową.

Ustaw strefę czasową właściwą dla miejsca, w którym przebywasz.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualiz.” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Zezwól aktualiz.

Włącz lub wyłącz aktualizacje i uaktualnienia dla tego urządzenia.

Włącz
(Domyślne):

Pozwala na wykonywanie aktualizacji i uaktualnień w urządzeniu.

Wył.:

Uniemożliwia wykonywanie aktualizacji i uaktualnień w urządzeniu.

Ustawienie to powoduje Niezgodności między urządzeniem a aplikacją HEOS App.

Info o ulepszen.

Gdy dostępna jest najnowsza Aktualizacja oprogramowania firmware, na ekranie TV po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Komunikat powiadomienia wyświetlany jest przez około 40 sekund po włączeniu zasilania.

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla komunikat uaktualnienia.

Wył.:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualiz.” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Dodaj nową funk.

Wyświetla nowe funkcje, które można pobrać do niniejszego amplitunera i wykonać uaktualnienie.

Pak.ulepszenia:

Wyświetla elementy do zaktualizowania.

Stat.ulepszenia:

Wyświetlona zostanie lista funkcji dodatkowych, jakie dostępne będą po uaktualnieniu.

Ulepszenie:

Wykonanie procesu uaktualnienia.
Po rozpoczęciu aktualizacji ekran menu zostanie wyłączony. Podczas uaktualnienia wyświetlany jest czas, który minął od rozpoczęcia.

Informacje dotyczące funkcji uaktualnienia, zarówno w wersji “Aktualizacja”, jak i “Dodaj nową funk.”, zostaną podane na stronie internetowej Denon za każdym razem, gdy uaktualnienia takie będą dostępne. Patrz strona internetowa firmy Denon odnośnie szczegółów uaktualnienia.

Na zakończenie tej procedury wyświetlany jest komunikat “Zarejestrowany” i można wykonać uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury wyświetlany jest komunikat “-------”. Podczas przeprowadzania procedury niezbędny będzie identyfikator ID prezentowany na tym ekranie. Identyfikator ID można również wyświetlić naciskając i przytrzymując przez co najmniej 3 sekundy przyciski TUNER PRESET CH + oraz MODE.

Jeśli uaktualnienie nie powiedzie się, na ekranie pojawi się komunikat “Upgrade Error”. Więcej informacji o komunikatach o błędach uaktualnienia, patrz Rozwiązywanie problemówlinkKomunikaty o błędach aktualizacji/uaktualnienialink.link
Sprawdź ustawienia i otoczenie sieciowe, następnie wykonaj ponownie uaktualnienie.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualiz.” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Uwagi dotyczące użycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nową funk.”

W celu użycia tych funkcji niezbędne jest spełnienie wymagań systemowych oraz prawidłowe ustawienie parametrów dostępu do Internetu. link

Nie wyłączaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakończone.

Do zakończenia procedury uaktualnienia wymagana jest około 1 godzina.

Po rozpoczęciu uaktualnienia/aktualizacji, nie można normalnie użytkować urządzenia aż do ukończenia procesu. Może się również zdarzyć tak, że po ukończeniu procesu zresetowane zostaną parametry i nastawy urządzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia należy przytrzymać przycisk Power Button na amplitunerze przez dłużej niż 5 sekund lub odłączyć i podłączyć z powrotem wtyczkę zasilania. Po ok. 1 minucie pojawi się opcja “Please wait” i rozpocznie się aktualizacja. W przypadku powtarzania się błędu, sprawdź otoczenie sieciowe.

powrót do góry