Panel przedni

Name Front Small1 S64

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (czuwanie). link

Kontrolka zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Zielony: Włączone

Wyłączony: Normalny tryb czuwania

Czerwony:

Gdy parametr “HDMI PassThrough” ustawiony jest na “Włącz” link

Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na “Włącz” link

Gdy parametr “Zarządzanie siecią” ustawiony jest na “Zawsze wł.” link

Pokrętło SOURCE SELECT

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Pokrętło MASTER VOLUME

Służy do regulacji poziomu głośności. link

Przyciski zaprogramowanych kanałów tunera
(TUNER PRESET CH +, –)

Służą do wybierania zaprogramowanych stacji. link

Przyciski dostrajania w górę/w dół (TUNE +, –)

Służą do wyboru transmisji FM lub AM. link

Przycisk wyboru pasma odbioru (BAND)

Służy do włączania lub wyłączania pasma odbioru. link

Przycisk wyboru trybu dostrajania (MODE)

Służy do włączania lub wyłączania trybu dostrajania. link

Name Front Small2 S64

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Przycisk DIMMER

Każde naciśnięcie powoduje zmianę jasności wyświetlacza. link

Przycisk STATUS

Każde naciśnięcie powoduje zmianę informacji o stanie na wyświetlaczu.

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Jeżeli do tego gniazda podłączone zostaną słuchawki, sygnał audio nie będzie wyprowadzany przez podłączone głośniki ani przez złącza SUBWOOFER.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Gniazdo SETUP MIC

Służy do podłączania, dołączonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji dźwięku. link

Przyciski QUICK SELECT

Jedno naciśnięcie dowolnego z tych przycisków powoduje wywołanie rozmaitych ustawień przypisanych do poszczególnych przycisków, jak np. źródło dźwięku, poziom głośności i ustawienia trybu dźwięku. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Port USB ( Icon USB )

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak pamięć USB). link

powrót do góry