Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli wskaźniki będą nieprawidłowe lub nie będzie można obsługiwać urządzenia, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych.link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Ope Reset1 X15
Wyłącz urządzenie korzystając z przełącznika Power Button .
Naciśnij przycisk Power Button , jednocześnie naciskając przycisk TUNER PRESET CH + oraz TUNER PRESET CH –.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Initialized” pojawi się na wyświetlaczu.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych użyj funkcji “Zapisz i załaduj” z menu, aby zapisać i przywrócić szczegóły różnych ustawień skonfigurowanych w urządzeniu.link

Można także zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą “Reset” - “Ustawienia” w menu.link

powrót do góry