Przywracanie ustawień sieciowych

Jeśli nie można odtworzyć zawartości sieci lub podłączyć urządzenia do sieci, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych. link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Ustawienia sieci zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Pomimo tego ustawienia menu “Audio” nie zostały zresetowane.

Ope network settings RCDN10
Naciśnij przycisk Power Button na urządzeniu głównym, aby je włączyć.
Dotknij Button Input Circle na urządzeniu głównym i wybierz “Internet Radio”, “Music Servers” lub “USB Music”.
Przy włączonym urządzeniu dotknij BACK na jednostce głównej, jednocześnie naciskając i przytrzymując Power Button przez co najmniej trzy sekundy.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Proszę czekać…” pojawi się na wyświetlaczu.
Po ukończeniu resetowania na ekranie wyświetlany jest komunikat “Zakończono”.
UWAGA

Nie wyłączaj zasilania, aż do ukończenia resetowania.

powrót do góry