Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth

Można słuchać muzyki bezprzewodowo przez podłączenie urządzenia do urządzenia Bluetooth przez Bluetooth.

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją, która jest wymagana do podłączenia urządzenia Bluetooth przez Bluetooth. Po sparowaniu urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie i mogą łączyć się bez występowanie błędnych połączeń.

W przypadku używania połączenia Bluetooth po raz pierwszy, konieczne jest sparowanie urządzenia i urządzenia Bluetooth, które ma zostać podłączone. W tym urządzeniu można zapisać informacje parowania dla maksymalnie 8 urządzeń.

UWAGA

Nie można jednocześnie odtwarzać muzyki z wielu urządzeń Bluetooth.

Sposób nawiązywania połączenia Bluetooth

Występują trzy metody łączenia przez Bluetooth. Użyj odpowiedni typ w zależności od warunków.

Przypadek 1: parowanie z urządzeniem po raz pierwszy
Naciśnij Power Button , aby włączyć to urządzenie.

Wyświetlacz zostanie włączony.

Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem Bluetooth.

Naciskaj Button Bluetooth przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Pairing” i urządzenie przełączy się w tryb parowania.

Po naciśnięciu Button Bluetooth pierwszy raz po zakupie, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb parowania.

Wybierz “Denon PMA-60” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia Bluetooth.

Po zakończeniu parowania i nawiązaniu połączenia Bluetooth, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Kiedy “Denon PMA-60” nie pojawi się na ekranie urządzenia Bluetooth, wyszukaj urządzenia w urządzeniu Bluetooth.

Gdy na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wprowadź “0000”.

Na ekranie wyświetlane są jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne symbole. Wszelkie znaki, które nie mogą być wyświetlone są zastępowane “.” (kropka).

Odtwarzaj muzykę z urządzenia Bluetooth.

Głośniki odtwarzają muzykę, którą wysyła urządzenie Bluetooth.

Ustaw odpowiedni poziom głośności.

Kiedy parowanie nie powiedzie się, spróbuj ponownie od kroku 3.

Aby sparować inne urządzenie Bluetooth, powtórz kroki od 2 do 5 dla każdego urządzenia, które chcesz sparować.

Jeśli nie podłączono żadnych urządzeń Bluetooth, na wyświetlaczu pojawi się komunikat “No Connection”.

UWAGA

Tryb parowania w urządzeniu trwa około 5 minut. Jeśli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem parowania, spróbuj ponownie od kroku 3.

To urządzenie nie może przeprowadzić parowania z urządzeniem Bluetooth, którego hasło parowania jest inne niż “0000”.

Przypadek 2: łączenie z urządzeniem Bluetooth, które zostało wcześniej sparowane
Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem Bluetooth.

Wybierz “Denon PMA-60” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia Bluetooth.

Zasilanie tego urządzenia zostaje automatycznie włączone, a następnie urządzenie podejmuje próbę nawiązania połączenia Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Odtwarzaj muzykę z urządzenia Bluetooth.

Głośniki odtwarzają muzykę z urządzenia Bluetooth.

Przypadek 3: Podłączanie urządzenia Bluetooth z funkcją NFC za pomocą NFC

Wystarczy, że dotkniesz urządzenia za pomocą urządzenia Bluetooth, aby włączyć zasilanie i przeprowadzić parowanie lub ustanowić połączenie między urządzeniami.

Włącz funkcję NFC na urządzeniu Bluetooth.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem Bluetooth.

Dotknij Mark N na urządzeniu za pomocą części z anteną NFC na urządzeniu Bluetooth.

Zasilanie tego urządzenia zostaje włączone, a następnie urządzenie podejmuje próbę nawiązania połączenia Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Wykonaj czynności wyświetlające się na urządzenie Bluetooth.

Odtwarzaj muzykę z urządzenia Bluetooth.

Urządzenie odtwarza muzykę z urządzenia Bluetooth.

Po dotknięciu znacznika N ( Mark N ) jednostki urządzeniem Bluetooth, które odtwarza muzykę, odtwarzanie muzyki zostanie przełączone na jednostkę.

Dotknij znacznika N ( Mark N ) ponownie w trakcie połączenia Bluetooth, aby rozłączyć połączenie.

Po dotknięciu znacznika N ( Mark N ) innym urządzeniem Bluetooth, gdy aktywne jest połączenie Bluetooth, na jednostce zostanie zatrzymane odtwarzanie aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth i nawiązane połączenie z nowo dotkniętym urządzeniem Bluetooth.

UWAGA

Przed nawiązaniem połączenia NFC, wyłącz funkcję blokady na urządzeniu Bluetooth.

Dotykając jednostkę za pomocą urządzenia Bluetooth, rób to delikatnie.

Jednoczesne podłączanie wielu urządzeń Bluetooth (funkcja multi point)

To urządzenie może odtwarzać tylko z jednego podłączonego urządzenia Bluetooth, ale maksymalnie 3 urządzenia Bluetooth mogą być jednocześnie podłączone. (Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetoothlink)

Podłączenie często używanych urządzeń jest przydatne, ponieważ nie trzeba ponownie ustanawiać połączenia przy przełączaniu urządzenia odtwarzającego.

Przeprowadź uprzednio parowanie dla urządzeń, z którymi ma zostać nawiązane połączenie.

Przełączanie urządzenia odtwarzającego
Zatrzymanie lub wstrzymanie urządzenia, które jest aktualnie odtwarzane.
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia, z którego chcesz słuchać muzyki.

Ustaw zasilanie urządzenia w tryb czuwania, przed wyłączeniem funkcji Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

powrót do góry