Weergave

Opslaan en laden

Sla de instellingen van het apparaat op met een USB-geheugenapparaat en doe hetzelfde voor het herstellen van de instellingen.

Gebruik een USB-stick die minstens 128 MB vrije opslagruimte en geformatteerd is tot FAT32. Het kan zijn dat gegevens niet correct Bewaard/Geladen worden op sommige USB-sticks.

Het kan tot 10 minuten duren om gegevens te Bewaren/Laden. Schakel de stroom niet uit vooraleer het proces voltooid is.

Configuratie opslaan

Huidige instellingen van het toestel worden op de USB-stick opgeslagen.

Wanneer de instellingen correct worden opgeslagen, verschijnt “Saved” op het scherm en het bestand “config.avr” werd op de USBstick aangemaakt.

Verander de bestandsnaam van het aangemaakte bestand niet. Hierdoor zal voorkomen worden dat het bestand herkend wordt als een bestand voor instellingen tijdens het herstel.

Configuratie laden

Instellingen die bewaard werden op de USB-stick worden hersteld.

Wanneer de bewaarde instellingen correct hersteld worden, dan verschijnt “Loaded” op het scherm en het toestel zal automatisch opnieuw opstarten.

naar boven