Przywracanie ustawień sieciowych

Jeśli nie można odtworzyć zawartości sieci lub podłączyć urządzenia do sieci, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych. link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Ustawienia sieci zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Pomimo tego ustawienia menu “Audio” nie zostały zresetowane.

Ope Net Resetting DNP800NE
Naciśnij przycisk Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać “Internet Radio”, “Music Servers” lub “USB Music”.
Naciśnij jednocześnie przycisk Power Button oraz BACK na urządzeniu głównym i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Proszę czekać…” pojawi się na wyświetlaczu.
Po ukończeniu resetowania na ekranie wyświetlany jest komunikat “Zakończono”.
UWAGA

Nie wyłączaj zasilania, aż do ukończenia resetowania.

powrót do góry