Oprogramowanie wbudowane

Służy do sprawdzania informacji o aktualizacjach i uaktualnieniach oprogramowania firmware oraz instalowania ich. Pozwala też ustawić wyświetlanie komunikatu powiadomienia o uaktualnieniach.

Sprawdź aktualizacje

Można sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego.

Oprogramowanie firmware można aktualizować, jeżeli dostępna jest aktualizacja oprogramowania firmware.

Teraz:

Wykonaj proces uaktualnienia. Podczas aktualizacji na ekranie wyświetlany jest jej postęp.

Później:

Aktualizuj później.

Urządzenie automatycznie ponawia próbę aktualizacji, jeśli aktualizacja nie powiedzie się. Jeśli wciąż nie można wykonać aktualizacji, na ekranie pojawi się wiadomość “Update Error”. Więcej informacji o komunikatach o błędach aktualizacji, patrz Rozwiązywanie problemówlinkKomunikaty o błędach aktualizacji/uaktualnienialink. link
Sprawdź warunki odpowiednio do komunikatu i ponów próbę aktualizacji.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualizację” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Auto-aktualizacja

W trybie gotowości urządzenie automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmware do najnowszej dostępnej wersji.

Auto-aktualizacja

W trybie gotowości urządzenie automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmware do najnowszej dostępnej wersji.

Włącz:

Włącza funkcję Automatyczne aktualizacje.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza funkcję Automatyczne aktualizacje.

Strefa czasowa

Zmień strefę czasową.

Ustaw strefę czasową właściwą dla miejsca, w którym przebywasz.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualizację” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Zezwól aktualizację

Włącz lub wyłącz aktualizacje i uaktualnienia dla tego urządzenia.

Włącz
(Domyślne):

Pozwala na wykonywanie aktualizacji i uaktualnień w urządzeniu.

Wył.:

Uniemożliwia wykonywanie aktualizacji i uaktualnień w urządzeniu.

To urządzenie i aplikacja HEOS mogą być niezgodne po ustawieniu tej opcji na “Wyłączony”.

Info o ulepszeniu

Gdy dostępna jest najnowsza Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware), na wyświetlaczu urządzenia po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Komunikat powiadomienia wyświetlany jest przez około 40 sekund po włączeniu zasilania.

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla komunikat uaktualnienia.

Wył.:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualizację” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Dodaj nową funkcję

Wyświetla nowe funkcje, które można pobrać do niniejszego amplitunera i wykonać uaktualnienie.

Pakiet ulepszenia:

Wyświetla elementy do zaktualizowania.

ID aktualizacji:

Podczas przeprowadzania procedury niezbędny będzie identyfikator prezentowany na tym ekranie.

Status aktualizacji:

Wyświetlona zostanie lista funkcji dodatkowych, jakie dostępne będą po uaktualnieniu.

Rozpocznij uaktualnianie:

Wykonanie procesu uaktualnienia.
Podczas uaktualnienia wyświetlany jest czas, który minął od rozpoczęcia.

Informacje dotyczące funkcji uaktualnienia, zarówno w wersji “Aktualizacja”, jak i “Dodaj nową funkcję”, zostaną podane na stronie internetowej Denon za każdym razem, gdy uaktualnienia takie będą dostępne. Patrz strona internetowa firmy Denon odnośnie szczegółów uaktualnienia.

Na zakończenie tej procedury wyświetlany jest komunikat “Zarejestrowany” i można wykonać uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury wyświetlany jest komunikat “Niezarejestrowany”.

Jeśli uaktualnienie nie powiedzie się, na ekranie pojawi się komunikat “Upgrade Error”. Więcej informacji o komunikatach o błędach uaktualnienia, patrz Rozwiązywanie problemówlinkKomunikaty o błędach aktualizacji/uaktualnienialink. link
Sprawdź ustawienia i otoczenie sieciowe, następnie wykonaj ponownie uaktualnienie.

Menu nie można wybrać, gdy funkcję “Zezwól aktualizację” ustawiono w pozycji “Wył.”.

Uwagi dotyczące użycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nową funkcję”

W celu użycia tych funkcji niezbędne jest spełnienie wymagań systemowych oraz prawidłowe ustawienie parametrów dostępu do Internetu. link

Nie wyłączaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakończone.

Nawet przy szerokopasmowym dostępnie do internetu, czas potrzebny na wykonanie procedury uaktualnienia wynosi około 20 minut.

Po rozpoczęciu uaktualnienia/aktualizacji, nie można normalnie użytkować urządzenia aż do ukończenia procesu. Może się również zdarzyć tak, że po ukończeniu procesu zresetowane zostaną parametry i nastawy urządzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia należy przytrzymać przycisk Power Button na amplitunerze przez dłużej niż 5 sekund lub odłączyć i podłączyć z powrotem wtyczkę zasilania. Po ok. 1 minucie pojawi się opcja “Please wait” i rozpocznie się aktualizacja. W przypadku powtarzania się błędu, sprawdź otoczenie sieciowe.

powrót do góry