Felsökning

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen.

“Auto-standby” är valt. “Auto-standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Auto-standby” ska “Auto-standby” i menyn väljas till “Av”.

LED blinkar

Det är fel på enhetens förstärkarkrets. Stäng av strömmen och kontakta reparatör.

Klockan visar inte rätt tid eftersom växelströmmen stängdes av tillfälligt etc. Kontrollera nätverksanslutningen och justera klockan.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Inget visas på enhetens display

Tryck på DIMMER-knappen på fjärrkontrollen och välj en annan inställning än AV.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar. Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Justera volymen.

Avaktivera ljuddämpningen.

Kontrollera att rätt ingångskälla är vald när en extern ljudkälla skickar ljud till enheten.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. Grundinställningen kan vara Av på enheten.

DIGITAL IN-anslutningen på enheten kan enbart ta emot 2-kanalig, linjär, digital PCM-ljudsignal.

Inget ljud hörs från högtalarna när hörlurar är anslutna.

Förväntat ljud hörs inte

Tryck på SDB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att justera balansen.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwoofern.

Inställda värden för “Super Dynamic Bass”, “Bas” och “Diskant” visas inte för subwoofer-utgången.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer.

Ändra riktning eller plats för antennen.

Använd en utomhusantenn.

Avlägsna AM-ramantennen från enheten.

Avskilj antennen från andra anslutningskablar.

Interferensproblem på grund av närbelägen utrustning kan påverka uppspelningen. Byt i så fall till en trådbunden LAN-anslutning.

Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel.

Det går inte att spela upp CD-skivor

Skivan är smutsig eller repad. Rengör skivan eller sätt i en annan skiva.

Skivor som ska spelas upp måste först finaliseras. Använd en finaliserad skiva.

Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad.

Funktionen för uppspelning av DATA CD på enheten fungerar enbart med MP3- och WMA-format.

“Stöds ej” visas om du sätter i en skiva som inte kan spelas.

“Ingen skiva” visas om skivan är felvänd eller om det inte finns någon skiva i skivfacket.

iPod kan inte spelas upp

Alla iPod-varianter kan inte användas via anslutning till USB-porten.

Om du ansluter din iPod med en annan USB-kabel än originalkabeln är det inte säkert att din iPod kan identifieras. Använd en äkta USB-kabel.

Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad är inte anslutna till samma nätverk (LAN). Anslut den till samma nätverk som den här enheten.

Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inställd på lägsta nivån. Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är länkad till volymen på den här enheten. Ställ in lämplig volymnivå.

AirPlay-uppspelning utförs inte eller också är den här enheten inte vald. Klicka på AirPlay-ikonen Triangle-waku på iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skärmen och välj den här enheten.

Stäng ned program som körs i bakgrunden på iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.

Vissa yttre faktorer kan påverka den trådlösa anslutningen. Ändra nätverksmiljön genom att t.ex. minska avståndet till nätverkets trådlösa åtkomstpunkt.

USB-minnesenheter kan inte spelas upp

Apparaten kan inte detektera USB-minnesenheten. Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen.

USB-minnesenheter i klassen masslagring eller de som är kompatibla med MTP stöds.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Enheten kan visa filstrukturer upp till 8 nivåer och med upp till 5 000 undermappar och filer sammanlagt. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

Ange “Nätverkskontroll” till “På” och anslut på nytt.

Kontrollera NFC-inställningarna på respektive Bluetooth-enhet.

Avbryt låsfunktionen på respektive Bluetooth-enhet.

Kontrollera placeringen av NFC på respektive Bluetooth-enhet och flytta sedan NFC närmare Mark N på den här enheten.

Ange “Nätverkskontroll” till “På” och anslut på nytt.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Återanslut till Bluetooth-enheten.

Filnamn på en iPod/USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas används. Detta är inget fel. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “.” (punkt).

Det går inte att spela upp Internet-radio

LAN-kabeln har inte anslutits rätt eller ingen anslutning till nätverket. Kontrollera anslutningarna.

Utsändningen från den valda radiostationen görs i ett format som inte stöds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den här enheten är MP3, WMA och AAC.

Brandväggsfunktionen är aktiverad på routern. Kontrollera inställningarna för brandväggen.

IP-adressen är fel.

Kontrollera att routern är påslagen.

Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern för att hämta IP-adressen automatiskt. Ställ även in den här enhetens “DHCP”-inställning på “På”.

Ange IP-adress och proxyadress på den här enheten om du hämtar IP-adressen manuellt.

Vissa radiostationer har tyst utsändning under delar av dygnet. I detta fall hörs inget ljud. Vänta en stund och välj sedan samma radiostation igen eller en annan radiostation.

Radiostationen har upphört med sina sändningar. Registrera radiostationer som har utsändningar.

Den valda radiostationen har inga utsändningar. Välj en radiostation som har utsändningar.

Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp

Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format.

Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Du kan inte använda apparatens USB-port för anslutning till en dator.

Inställningarna för mediadelning är inte rätt. Ändra inställningarna för mediadelning så att enheten kan öppna mappar på datorn.

Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandväggsinställningar.

Strömmen till datorn är inte på. Slå på strömmen.

Servern är inte igång. Starta servern.

Apparaten IP-adress är fel. Kontrollera apparatens IP-adress.

Även om datorn är ansluten till USB-port på den här enheten går det inte att spela upp musikfiler. Anslut datorn till den här enheten via nätverket.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Om du använder en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i inställningarna för NAS.

Om du använder en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Ställ in mediadelningsfunktionen i Windows Media Player och lägg till NAS till den valda spelmappen.

Om anslutningen är begränsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmål.

Kan inte ansluta till Wi-Fi

Inställningar för nätverksnamn eller lösenord (WEP osv.) är fel. Konfigurera nätverksinställningarna i enlighet med inställningsuppgifterna för den här enheten.

Minska avståndet mellan åtkomstpunkten till ditt trådlösa-LAN och den här enheten. Flytta eventuella hinder för signalen så att det finns ett fritt område mellan enheten och åtkomstpunkten innan du ansluter igen. Placera mikrovågsugnar och annan nätverksutrustning så långt bort som möjligt.

Kontrollera att strömmen till routern är påslagen.

Den här enheten stöder IEEE802.11.b/g/n.

Ställ in åtkomstpunktens kanalinställningar på tillräckligt avstånd från de kanaler som andra nätverk använder.

Den här enheten är inte kompatibel med WEP (TSN).

Kontrollera att routerns WPS-läge fungerar.

Håll knappen Wi-Fi CONNECT/WPS på den här enheten nedtryckt i ca 3 sekunder inom 2 minuter efter att routern har aktiverats.

Det krävs en router/inställningar som fungerar med WPS 2.0. Ställ in krypteringstid till “None”, “WPA-PSK(AES)” eller “WPA2-PSK(AES)”.

Du kan inte ansluta med Wi-Fi CONNECT/WPS-knappen om routerns krypteringsmetod är WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP. Använd metoden “Sök automatiskt” eller “Manuellt” för att ansluta om så är fallet.

Uppdatera iPhone/iPod touch/iPad-programvaran till den senaste versionen.

Om du använder en USB-kabel för att konfigurera inställningarna måste den inbyggda programvaran på iOS-enheten stödja iOS 5 eller senare. Om du konfigurerar inställningarna via en trådlös anslutning krävs stöd för iOS 7 eller senare.

Tillbaka upp